www.localfund.in.th กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถื่นหรือพื้นที่
สอบถามปัญหาโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
 • โทรศัพท์ 036-213-205 ต่อ 5262 คุณประพจน์ บุญมี
 • วีดีทัศน์แนะนำองค์กร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 • แอพพิเคชั่น "ก้าวใหม่ สปสช." โดย สปสช.
 • วีดีโอ : 10 ขั้นตอนบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
QR-Code เว็บไซต์กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
 1. แนวทางปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 (ในระยะ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ) : คลิกที่นี่
 2. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ปีงบประมาณ 2562 : คลิกที่นี่
 1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย รมว.สาธารณสุข l คลิกที่นี่
 2. ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย เลขาธิการ สปสช.  l คลิกที่นี่
 3. หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น l คลิกที่นี่
 4. หนังสือแจ้งนายก ทต./ นายก อบต. เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ โดย สปสช.เขต ๔ สระบุรี l คลิกที่นี่
 5. หนังสือแจ้งนายก ทต./ นายก อบต. เรื่อง ซักซ้อมการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ โดย นายชลอ ศานติวรางคณา ผอ.สปสช.เขต ๔ สระบุรี l คลิกที่นี่
 6. ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ l PDF, WORD

- ตารางจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี สำหรับ 8 จังหวัดภาคกลาง
ปีงบประมาณ 2563
QR-Code Facebook Page Official กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 4 สระบุรี
 1. จังหวัดสระบุรี  [คลิกที่นี่]
 2. จังหวัดลพบุรี  [คลิกที่นี่]
 3. จังหวัดสิงห์บุรี  [คลิกที่นี่]
 4. จังหวัดอ่างทอง  [คลิกที่นี่]
 5. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [คลิกที่นี่]
 6. จังหวัดปทุมธานี  [คลิกที่นี่]
 7. จังหวัดนนทบุรี  [คลิกที่นี่]
 8. จังหวัดนครนายก  [คลิกที่นี่]
กองทุนสปสช. กลุ่มที่ 5                กองทุนสปสช. กลุ่มที่ 6
(หมายเหตุ :  เข้าร่วมเป็นสมาชิก เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น)
ระบบไลน์ (Line) : กรณีที่ยังไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม
Line กองทุนสปสช.เขต 4  ให้สมัครเข้าร่วม โดย สแกน QR Code  (เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทุกคน จำเป็นต้องเป็นสมาชิกในกลุ่ม)
(อัพเดต 15 พ.ค. 2562)
(อัพเดต 25 ก.ค.62)
(อัพเดต 15 เม.ย. 2562)
(อัพเดต 25 ก.ค.62)
      สปสช.เขต 4 สระบุรี ขอขอบคุณ ทุกๆ ท่านที่เข้าร่วมเวทีการประชุมติดตามผล การดำเนินงานและบริการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และ LTC. ประจำปี 2562

    สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี จัดเวทีพิเศษเพื่อชาวกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่  และ LTC. เขต ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 3 กันยายน 2562 เพื่อเดินสายพบผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานโดยตรงของท้องถิ่นทั้ง 8 จังหวัด ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ โรงพยาบาล และรพสต.ทุกแห่ง พร้อมทีมวิทยกรทุกท่าน เพื่อรับฟัง และร่วมแก้ไขปัญหา ข้อจำกัดในการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนฯ อย่างใกล้ชิด
 • ผู้รับผิดชอบงาน : คุณประพจน์ บุญมี งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ มือถือ 084-439-0145 โทร. 036-213-205
 • ผู้รับผิดชอบงาน : คุณสุวิมล สุขเกษม งานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข Long Team Care (LTC.) มือถือ 081-781-4645
 • วิทยากร : ทีมวิทยากรระดับเขตและจังหวัด